rzecznik finansowy

Rzecznik Finansowy na straży reklamacji

W 2015 roku rząd zdecydował o przekształceniu dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych w urząd Rzecznika Finansowego o poszerzonych kompetencjach. Od października do grudnia 2015 Rzecznik monitorował min. liczbę reklamacji zgłaszanych w instytucjach finansowych. W ciągu trzech miesięcy zgłoszono ich blisko 318 tysięcy.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 urząd Rzecznika Finansowego to nowa funkcja, której powołanie ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa konsumentów instytucji finansowych –pokrywa ona dotychczasowe kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, ale zostaje poszerzona o nowe obszary działalności, takie jak:

  • Rozpatrywanie skarg i wniosków
  • Wydawanie opinii na temat aktów prawnych
  • Wnioskowanie o podjęcie inicjatywy ustawodawczych do odpowiednich organów
  • Powiadamianie organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach
  • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych
  • Prowadzenie mediacji pomiędzy klientami a instytucjami finansowymi

Rzecznik Finansowy na tropie reklamacji

Na podstawie nadanych uprawnień Rzecznik Finansowy rozpoczął 11 października zbiórkę danych na temat liczby reklamacji składanych w instytucjach bankowych, pozabankowych, wśród ubezpieczycieli oraz spółdzielni. Badano całkowitą liczbę reklamacji, jak i sposób ich rozpatrzenia.

Najwięcej reklamacji odnotowano w bankach -ponad 233 tysiące, z czego 58% zostało rozpatrzone pozytywnie.

Firmy ubezpieczeniowe otrzymały od swoich klientów 63 tysiące zgłoszeń, z czego już tylko 26% doczekało się pozytywnego rozpatrzenia.

Te dwie grupy instytucji wygenerowały 93% wszystkich reklamacji zgłoszonych w obrębie rynku usług finansowych.

W oświadczeniu Rzecznika czytamy, że niektóre spółki zaraportowały zadziwiająco niski (w porównaniu do udziałów rynkowych) wskaźnik reklamacji, co może świadczyć o przyjęciu nieprawidłowych metod raportowania. Rzecznik Finansowy zapowiada, że zwróci się w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o uregulowanie sposobu liczenia reklamacji.

Z jakimi sprawami można się zwrócić do Rzecznika Finansowego?

Jeżeli korzystając z usług finansowych mamy poczucie, że ubezpieczyciel, bank lub instytucja pozabankowa łamie warunki umowy, prawa konsumenta lub w jakikolwiek sposób narusza nasz interes, za pośrednictwem Rzecznika Finansowego możemy rozpocząć mediacje, złożyć skargę lub skonsultować się przed wejściem na ścieżkę sądową.

Taka możliwość zwiększa bezpieczeństwo konsumentów i daje większe pole do negocjacji w sytuacjach spornych. Na stronie Rzecznika Finansowego możemy złożyć zapytanie, wniosek lub skonsultować się z ekspertem. Znajdziemy tam również wzory pism do pobrania.