rpp, rada polityki pieniężnej

Rezultat kwietniowych obrad RPP – Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej to organ Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z nazwą, decyduje ona o zasadach i wytycznych regulujących sektor finansowy w Polsce. Jej obrady odbywają się 2 razy w miesiącu – 1 posiedzenie jest dwudniowe, drugie – jednodniowe. Ostatnie posiedzenie miało miejsce 5-6 kwietnia. Jakie są jego ustalenia?

Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 1,5%, nie zmieniając jej od marca 2015r. RPP przewiduje, że występująca od lipca 2014r deflacja utrzyma się przynajmniej do końca roku. Należy zwrócić uwagę, że Rada obradowała po raz pierwszy od początku roku w pełnym, dziewięcioosobowym składzie.

Obrady RPP – oczekiwania na rok 2016

Członkowie RPP zauważyli, że o ile dynamika cen mierzona deflatorem PKB jest wyraźnie dodatnia, o tyle tak zwana inflacja bazowa, nieobejmująca cen energii i żywności, spadła poniżej zera. Dodając do tego poprawę na rynku pracy oraz wzrost polskiej gospodarki, Rada nie widzi powodów do kolejnego obniżania stóp procentowych oraz poluzowania polityki pieniężnej.

Większość analityków finansowych zauważa, że stopy procentowe w Polsce mają długofalowy wpływ na inflację, stąd ewentualne zmiany zadziałałyby dopiero po wyjściu z deflacji. Nie oczekują oni zmniejszenia stóp aż do końca 2016 roku. Nieliczni specjaliści podnoszą, że wzrost wartości złotówki na rynkach światowych może skłonić RPP do poluzowania polityki pieniężnej, jednak takie działanie jest mało prawdopodobne. Sami członkowie Rady informują, że jedyną przesłanką do obniżenia stóp może okazać się pogorszenie koniunktury na świecie.

Ustalenia RPP – co z nich wynika dla obywateli?

Pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, z dalszą perspektywą dalszego ich obniżania, przełożyło się na spadek stawki WIBOR3M z 1,73% do 1,67% w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ta kosmetyczna zmiana (o 0,06 punktu procentowego) ma minimalny wpływ na raty kredytów, przekłada się jednak ma malejące oprocentowanie lokat oferowanych przez banki.

Dochodzący do tego podatek bankowy, płacony od wartości aktywów, również wpływa na politykę cenową depozytów. Raty kredytów znacząco nie zmaleją, można nawet oczekiwać, że poprzez wzrost prowizji doliczanej do salda kredytu wręcz wzrosną, z kolei jednak zmaleją zyski osób posiadających oszczędności.

Kolejne zebranie Rady zaplanowano na 5-6 maja 2016 roku.