jak ogłosić upadłość, co daje upadłość konsumencka

Jakie korzyści daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. Kto może ogłosić upadłość i jakie są tego konsekwencje?

Czasami, w wyniku splotu różnych wydarzeń, nie jesteśmy w stanie sprostać finansowym obciążeniom związanym ze spłatą długu. Aby ograniczyć negatywne skutki takiego stanu rzeczy, warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co prawda, jest ona dostępna tylko wtedy, gdy spełniliśmy określone warunki (np. nie prowadziliśmy działalności gospodarczej co najmniej rok przed złożeniem wniosku), jednak w dużym stopniu pomoże nam zminimalizować straty wynikłe z tytułu niespłacanych wierzytelności.

Jak ogłosić upadłość?

Powinniśmy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek, za który należy się opłata w wysokości 30 zł. Może to zrobić jedynie dłużnik (wierzyciele nie mają takich uprawnień). Jest on następnie rozpatrywany przez sąd rejonowy, który orzeka, czy dana osoba może ogłosić upadłość konsumencką. Nowelizacja ustawy (z grudnia 2014) znacznie uprościła zasady składania wniosku oraz obniżyła opłaty związane z przeprowadzeniem całej operacji (np. wynagrodzenie syndyka jest wielokrotnie mniejsze niż komornika)

Warto pamiętać o tym, że upadłość może być ogłoszona tylko raz na 10 lat, w wyniku zdarzeń losowych, takich jak utrata pracy, choroba lub wypadek.

We wniosku powinniśmy zawrzeć spis całego majątku. Syndyk zajmuje tylko te części, które mogą zostać spieniężone na rynku. Rzeczy, które nie mogą zostać zajęte, zostały wymienione w kodeksie postępowania cywilnego w dziale zatytułowanym „Ograniczenia egzekucji”. Pieniądze, które zostaną pozyskane w wyniku licytacji majątku, są rozdzielane pomiędzy poszczególnych wierzycieli w kolejności ich uprzywilejowania. Warto dodać, że część pieniędzy uzyskana ze sprzedaży nieruchomości musi zostać przeznaczona na wynajem mieszkania dla rodziny dłużnika (na okres 24 miesięcy).

Upadłość konsumencka może nie wystarczyć

Często sumy uzyskane ze sprzedaży majątku nie pokrywają zadłużenia w 100%. W takim wypadku sąd ustala dodatkowy plan spłacania należności. Jest on dostosowywany do aktualnej sytuacji życiowej dłużnika. Może więc się zdarzyć, iż osoba która jest winna wiele milionów, będzie płaciła po kilkaset złotych miesięcznie. Plan spłaty nie może obejmować okresu dłuższego niż trzy lata. Jeżeli nawet dłużnik nie oddał całej należności, ale sumiennie przestrzegał terminów spłat, zostaje zwolniony z uiszczenia reszty należności.

Na koniec warto wspomnieć, iż w przypadku ułożenia sobie życia za granicą (ale tylko na terytorium UE), mamy możliwość ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej transgranicznej. Rożni się ona tym od wniosku złożonego w Polsce, że strona rozpatrywana jest przez sąd kraju, w którym aktualnie znajduje się „centrum interesów życiowych” danej osoby. Postanowienia takiego sądu muszą być respektowane także przez polskich wierzycieli i komorników.