komisja nadzoru finansowego, knf

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji państwowej, właściwym w kwestii nadzorowania rynku finansowego. W jaki sposób dba o przejrzystość i respektowanie zasad rządzących tym sektorem? Jakie są skutki jej działalności dla uczestników rynku?

Dokumentem, na podstawie którego Komisja została powołana do życia, jest ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. W chwili obecnej za nadzór działalności KNF odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów.

Zadania i cele Komisji Nadzoru Finansowego

Głównymi zadaniami Komisji Nadzoru Finansowego jest przede wszystkim nadzorowanie sektora bankowego, rynku kapitałowego oraz rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje również nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług płatniczych oraz wszelkimi instytucjami płatniczymi.

Podstawowym celem Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nadzorowanych rynków finansowych. Komisja dba o bezpieczeństwo, przejrzystość, stabilność i zaufanie do rynku finansowego i co najważniejsze gwarantuje również ochronę interesów osób uczestniczących w tym rynku.

Uprawnienia przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego

W ramach posiadanych uprawnień, przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego mogą wejść do dowolnych pomieszczeń nadzorowanych podmiotów i dokonania ich dokładnej kontroli. Przedstawiciele UKN mają również możliwość kontrolowania firm, które przejęły zadania należące wcześniej do kontrolowanych podmiotów.

Przeprowadzana kontrola może dotyczyć nie tylko dokładnej weryfikacji wszelkich dokumentów i zapisów w systemach informatycznych, ale również może dotyczyć dokładnej kontroli poziomu zabezpieczeń. Kontrola Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego może trwać maksymalnie do 6 miesięcy i kończy się zawsze sporządzeniem odpowiedniego protokoły pokontrolnego.

Nadzór finansowy – jaki jest jego sens?

Nadzór nad rynkiem kapitałowym ma za zadanie upewnić inwestorów zagranicznych, że Polska spełnia wszelkie światowe standardy, dzięki czemu można w niej bezpiecznie lokować kapitały zagraniczne. KNF ma również wiele celów edukacyjnych, które skupiają się przede wszystkim na krzewieniu wiedzy o współczesnym rynku kapitałowym. Cele te realizowane są między innymi poprzez wydawanie darmowych publikacji o tematyce finansowej oraz organizowanie profesjonalnych szkoleń dotyczących wielu różnych instrumentów rynku finansowego.

fotografia: Btnmdt