rejestr zbp, związek banków polskich

Związek Banków Polskich i rejestr ZBP – czym są?

Sprawdzenie historii kredytowej to element prawie każdego procesu wnioskowania o kredyt lub pożyczkę. W nawiązaniu do poprzednich wpisów, dziś przedstawiamy kolejny rejestr, w którym mogą znajdować się informacje o klientach instytucji finansowych – rejestrze Związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich to organizacja, do której banki funkcjonujące w Polsce mogą należeć dobrowolnie. Jedną z korzyści przynależenia do ZBP jest dostęp do bankowego rejestru historii kredytowej klientów. Czym jest prowadzony przez ZBP rejestr? Czy dotyczy on również klientów firm pożyczkowych? Jakie inne korzyści wynikają z członkostwa w Związku Banków Polskich?

ZBP i jego zadania

Związek Banków Polskich powstał w 1991 roku. Jest dobrowolnym zrzeszeniem banków, których działalność operacyjna odbywa się na terenie Polski.

ZBP wydaje opinie i ekspertyzy dla różnych organów, w tym państwowych, stając się rzecznikiem polskich banków. Do zadań ZBP należy również tworzenie, we współpracy z bankami, odpowiedniego środowiska prawnego, technologicznego i finansowego na rzecz prowadzonych rozliczeń i operacji międzybankowych. ZBP odpowiada także za edukację w zakresie bankowości, tworzy również rejestr stanowisk bankowych i określa uprawnienia, jakie powinien posiadać pracownik sektora bankowego.

Rejestr ZBP – jak można tam trafić?

Z perspektywy klienta banku ważne są działania arbitrażowe, jakie ZBP prowadzi w imieniu banków. ZBP gromadzi także dane o klientach-dłużnikach na podstawie danych pochodzących z banków. Rejestr ten znany jest jako Bankowy Rejestr Dłużników lub Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów.

Do rejestrów BRD trafiają jedynie dłużnicy z dużymi problemami w spłacie zobowiązań kredytowych. Przy niespłaconym zobowiązaniu dane dłużnika są przechowywane przez 10 lat, po spłaceniu zobowiązania – przez 2 lata. Natomiast po wygaśnięciu zobowiązania, BRD może przetwarzać dane dłużników przez 5 lat bez ich wiedzy.

Kiedy wpis do rejestru ZBP jest brany pod uwagę

Banki, udzielając kredytów, sprawdzają bazy klientów, przy czym weryfikację klienta rozpoczynają od BRD prowadzonego przez ZBP, klient będzie również sprawdzany w bazach BIK lub BIG oraz wewnętrznych bazach banku.

Wpis do którejś z baz z adnotacją o nierzetelnym spłacaniu zobowiązań może skutkować odmową przy udzieleniu kredytu, korzystaniu z leasingu czy nawet z brakiem możliwości podpisania umowy z operatorem komórkowym. Po spłaceniu zobowiązania banki mogą takim klientom zaproponować znacznie gorsze warunki, np. podnosząc oprocentowanie kredytu czy przyznając go w niższej kwocie niż kwota wnioskowana.

W przypadku firm pożyczkowych oferujących chwilówki, sprawdzanie rejestru ZBP nie jest powszechne, choć można uznać, że im dokładniejsza weryfikacja klienta, tym bardziej wiarygodny pożyczkodawca.